Domovní řád

I. Podmínky uzavření smlouvy o nájmu bytu

 • V Apartmánech u Šeligů bude ubytován pouze nájemce (dále host), který se před ubytováním prokáže předložením platného občanského průkazu či platného cestovního pasu, případně povolením k pracovnímu pobytu nebo jiným platným průkazem totožnosti (do těchto průkazů nespadá řidičský průkaz). 

 • Host(-é) převzetím klíčů (1x brána, 1x vstup do budovy, 1x vstup do apartmánu, 1x domeček na kola) potvrzuje(-í), že se seznámil(-i) s ubytovacím řádem a zavazuje(-í) se jej řádně dodržovat.

 • V případě nedodržení dohodnutého času odjezdu si pronajímatel vyhrazuje právo naúčtovat hostu poplatek za další den pobytu.

II. Odpovědnost pronajímatele a hostů

 • Apartmány u Šeligů jsou hostům při příjezdu připraveny od 15,00 hod, pokud není předem dohodnuto jinak. Host musí apartmány opustit v den odjezdu do 10,00 hod, pokud není předem dohodnuto jinak.

 • Pronajímatel poskytne hostům ložní prádlo, ručníky, utěrky, stejně tak základní vybavení kuchyně a další vybavení apartmánu.

 • Host má právo užívat prostory určené k ubytování po dobu, kterou si sjednal.

 • Ubytování je umožněno pouze hostům, kteří jsou přihlášeni při příjezdu a zaplatili poplatek za ubytování.

 • Host nesmí bez souhlasu majitele přemisťovat nábytek v interiéru, odnášet jakékoliv vybavení mimo apartmány, používat v prostorách určených k ubytování vlastní elektrospotřebiče, vyjma spotřebičů sloužících k osobní hygieně, nabíjecích zařízení a dětských chůviček. Za použití povolených spotřebičů odpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.

 • Host nesmí ve vnitřních prostorách apartmánů kouřit a rozdělávat otevřený oheň!

 • Host je povinen po celou dobu ubytování udržovat apartmány a všechny přilehlé prostory v čistotě, chránit vybavení apartmánů proti poškození.

 • V případě ztráty nebo zničení jednoho nebo více klíčů je host povinen uhradit částku 1.000,- Kč za každý 1 kus.

 • V době od 22,00 hod do 7,00 hod je host povinen dodržovat noční klid.

 • Při pobytu s dětmi jsou za činnost a chování dětí zodpovědní rodiče nebo jiný plnoletý doprovod dětí. Ten má taktéž povinnost zajistit ochranu postelí, sedacích souprav před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu.

 • Host má právo požadovat odstranění vady vztahující se k funkčnosti a vybavení pokoje. Host je zároveň povinen hlásit zjištěné škody a závady pronajímateli. Pronajímatel dbá na odstranění závad bez zbytečných průtahů, taktéž zodpovídá za technický a hygienický stav pokojů.

 • Parkování vozidel je umožněno pouze na vyhrazeném parkovišti ve vnitřním traktu před apartmány.

 • Pronajímatel neručí za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí z vozidla. Pronajímatel doporučuje hostům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v prostorách určených k ubytování.

 • Kola budou umístěna v prostoru k tomu určenému mimo apartmán. Kola nesmí být umísťována v apartmánu!

 • V prostoru ubytovacího zařízení a přilehlých prostorách je přísný zákaz užívání omamných a psychotropních látek.

 • Při odjezdu je host povinen v apartmánu uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla, vypnout televizi, rychlovarnou konvici, varnou desku, zavřít okna, dveře a následně vrátit klíče předem sjednaným způsobem.

 • Domácí zvířata a mazlíčci nejsou v apartmánu povolena.

III. Náhrada škody

 • V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta je pronajímatel oprávněn domáhat se náhrady za škody rovnající se výši škody způsobené zaviněním hosta. Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách určených k ubytování, a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou budou prostory určené k ubytování nebo části domu vyřazeny z provozu. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované s hostem.

 • Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv vystěhovat hosta z apartmánu při nevhodném chování bez nároku na vrácení peněz za ubytování. Nevhodným chováním je myšleno narušování soukromí ostatních hostů, vulgární chování, umožnění pobytu neubytovaným osobám.

 • Provozovatel nenese při běžném provozu odpovědnost za zdraví a majetek, zejména za cennosti, hostů.

 • V případě hrubého porušení ubytovacího řádu má právo ubytovací zařízení ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby.

Ubytovací řád je platný od 1. 4. 2022 do odvolání.

Děkujeme za dodržování ubytovacího řádu, za Vaše podněty a za připomínky,

a přejeme Vám příjemný pobyt!

Dolní Věstonice
Všechna práva vyhrazena 2023
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!